voor uw gemak is de privacystatement apart vermeld

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u een bezoek brengt aan de websites van BehrenSterk B.V. ("behr") ("behr.nl") (www.behr.nl)("behriaan.nl") (de "Websites") en/of gebruikmaakt van de informatie, producten en/of diensten die worden aangeboden op of via de Websites. Door gebruik te maken van de behr-sites/diensten gaat u akkoord met gebruiksvoorwaarden van de sites.

2. Wijziging van deze bepalingen

BehrenSterk B.V. behoudt zich het recht voor om de bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen waaronder de behr-sites/diensten worden aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vergoeding voor het gebruik van Behr-sites/diensten. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig opnieuw bekijken van deze bepalingen, voorwaarden en aanvullende voorwaarden die zijn vermeld op de behr-sites. Indien u uw gebruik van behr-sites/diensten voortzet, geeft u hiermee aan in te stemmen met deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen.

3. Beperking tot persoonlijk en niet-commercieel gebruik

Tenzij anders bepaald, zijn behr-sites/diensten bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie, software, producten of diensten die op behr-sites/diensten verkrijgbaar zijn te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, verveelvoudigen, er licenties op te verlenen, er afgeleide werken van maken, over te dragen of te verkopen.

4. Veiligheid, Inlognaam, en password.

Als een bepaalde behr.nl-site/dienst vereist dat u een account opent, dient u het registratieproces te voltooien door actuele, volledige en nauwkeurige gegevens te verstrekken zoals deze worden gevraagd in het toepasselijke registratieformulier. Daarbij kiest u een inlognaam en password. U bent geheel verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw password en inlognaam. U bent bovendien geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden. U stemt ermee in behr.nl onmiddellijk te waarschuwen bij onrechtmatig gebruik van uw account of een andere inbreuk op de veiligheid. Via mailadres abuse@behr.nl. Behr.nl draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. BehrenSterk B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u zou kunnen ondervinden als gevolg van het feit dat derden met of zonder uw wetenschap uw password, account of persoonsgegevens gebruiken. U kunt echter aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door BehrenSterk B.V. of een andere partij als gevolg van het feit dat derden uw account of password gebruiken. U mag nooit de account van een ander gebruiken zonder toestemming van de accounthouder. Wegens veiligheidoverwegingen is het niet mogelijk zelf de combinatie van inlognaam en email adres te veranderen. U kunt een verzoek indienen op accountdata@behr.nl.

5. Abonnement

U verklaart dat alle informatie die u opgeeft bij het registreren voor een abonnement waarheidsgetrouw en juist is en stemt u er mee in alle verschuldigde abonnementsgelden en van toepassing zijnde belastingen te betalen. Het abonnement wordt aangegaan per inschrijvingsdatum voor een periode van 12 maanden. Reclamerecht binnen acht dagen na betaling van het abonnement op registreren@behr.nl. Het abonnement wordt automatisch verlengd. Opzeggen dient uiterlijk 3 weken voor aflopen van het abonnement te gebeuren, en kan zowel schriftelijk als via e-mail: opzeggen@behr.nl. Dit onder vermelding van uw loginnaam op deze site.

6. Speciale regeling beleggingsclubs.

Op verzoek van veel beleggingsclubs, heeft behr.nl een eigen module voor deze groep opgezet. Met dit pakket kunnen alle leden van de beleggingsclub on-line de clubportefeuille volgen en analyseren met de bijbehorende tools. Het 'clubaccount' kost slechts € 50,- per jaar. Hieraan is een zeer interessante kortingsregeling gekoppeld. De leden krijgen een fikse korting (min. 3 leden accounts) op hun eigen portefeuille account die wel kan oplopen tot 42%. meer »»

7. Toevoegen van fondsen/obligaties/warrants/etc.

Binnen het abonnement worden de zogenaamde 'exotische fondsen'( niet-beursgenoteerde fondsen of buiten europa genoteerde fondsen), obligaties, opties, warrants etc. voor betalende leden toegevoegd onder de voorwaarde dat de koers op internet aanwezig is en de koers op regelmatige basis is op te halen. Behr.nl behoudt zich het recht voor om een verzoek tot toevoeging niet in te willigen.

8. Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor het gebruik van Behr-sites/diensten, mag u Behr-sites/diensten niet gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen verboden is. U mag Behr-sites/diensten niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt voor de Behr-sites/diensten (of de netwerken gekoppeld aan enige Behr-sites/diensten) of het gebruik en genot van een Behr-sites/diensten van een andere partij verstoren. U mag niet trachten zonder toestemming toegang te krijgen tot een Behr-sites/diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken gekoppeld aan Behr-sites/diensten, door middel van hacken, wachtwoordvervalsing of andere methoden. U mag op geen enkele wijze via de Behr-sites/diensten materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar gesteld

9. Toegangsbeperking

BehrenSterk B.V. behoudt zich het recht voor om een gebruiker naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot enige of alle Behr-sites/diensten en de bijbehorende diensten of een deel daarvan te ontzeggen.

BehrenSterk B.V. mag u de toegang tot een of meer Behr-sites/diensten ontzeggen of tijdelijk schorsen wegens misbruik of verzuimen van betaling voor betaalde diensten. Bij beëindiging van de Behr-sites/diensten, wordt uw recht om de Behr-sites/diensten te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

10. Links naar sites van derden

Behr-sites/diensten kunnen links bevatten naar websites van derden ("gelinkte sites"). BehrenSterk heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte Site. BehrenSterk B.V. is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van verzending vanaf een gelinkte Site, en BehrenSterk B.V. is evenmin verantwoordelijk voor het niet naar behoren functioneren van een gelinkte Site. BehrenSterk B.V. verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak. Het feit dat BehrenSterk B.V. deze links opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van BehrenSterk B.V. van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan. U bent verantwoordelijk voor het lezen en naleven van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die op de gelinkte sites staan vermeld.

Alle transacties met derden (inclusief adverteerders) binnen Behr-sites/diensten of deelnamen aan promotionele activiteiten, inclusief levering en betaling voor goederen en diensten en andere bepalingen, voorwaarden, garanties of toezeggingen die verband houden met deze transacties of promotionele activiteiten, hebben alleen betrekking op u en de adverteerder of een andere derde partij. BehrenSterk B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig onderdeel van deze transacties of promotionele activiteiten.

11. On line handelen via effectenmakelaars en onderlinge beleggingsmaatschappijen

De online handelsdiensten, waartoe u toegang kunt krijgen via de links op de behr.nl site, zijn diensten van de genoteerde onafhankelijke effectenmakelaars en onderlinge beleggingsmaatschappijen. Als u deze diensten wilt gebruiken dient u in het bezit te zijn van een bestaande account bij dat bedrijf. Anders dient u een account aan te maken, wat u kunt doen als u op de link naar de website van het desbetreffende bedrijf hebt geklikt. BehrenSterk B.V. verschaft de links naar geselecteerde bedrijven slechts voor uw gemak. BehrenSterk B.V. is geen erkend effectenmakelaar of onderlinge beleggingsmaatschappij. De door u gekozen effectenmakelaar of onderlinge beleggingsmaatschappij is geheel verantwoordelijk voor de door dat bedrijf aan u verleende diensten, en daarbij gaat u akkoord met het feit dat BehrenSterk B.V. niet aansprakelijk is voor schade of kosten, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw gebruik van dergelijke diensten.

12. Doeleinden van de gegevensverwerking van persoonsgegevens

Nimmer zal behr.nl uw persoonsgegevens aan derden doorspelen.
Uw persoonsgegevens worden door behr.nl primair gebruikt om de noodzakelijke administratie rond het abonnementschap af te handelen. Verder worden de gegevens gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief en voor onderstaande marketing doeleinden. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en -na invoering- de Wet bescherming persoonsgegevens.

13. Marketing doeleinden

Indien van de behr.nl sites gebruik maakt, kan behr.nl u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten aangeboden via behr.nl. U geeft hier toestemming voor bij het registreren voor het behrianen plus/lite pakket. U heeft altijd het recht om behr.nl te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar privacy@behr.nl

14. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

U hoeft zich niet te registreren bij behr.nl voor gebruik van de niet-betaalde delen van de Websites.(met uitzondering van de nieuwsbrief) Indien u van betaalde diensten gebruik maakt, (zoals het behrianen plus/lite pakket), dient u zich wel bij behr.nl te registreren. Behr.nl zal u om bepaalde gegevens vragen om de administratie rond het abonnement te kunnen uitvoeren. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens:

uw naam
uw e-mail adres
Behr.nl zal u bij registratie voor bepaalde diensten vragen om naast bovengenoemde gegevens andere gegevens op te geven, zoals uw huisadres, telefoonnummers, geboortedatum en geslacht.

Uw credicardnummer of bankrekening nummer wordt niet door ons opgeslagen of verwerkt. De betalingen worden afgewerkt door 'Bibit internet payments' Deze organisatie is landelijk erkend door consumenten organisaties en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Als u kiest voor betaling via factuur, houdt u dan rekening met de verwerktijd van de banken. Is uw account twee weken na betaling nog niet aangesloten mail dan naar registreren@behr.nl

Behr.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals bepaald in de wet bescherming persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, etc.

15. Cookies

Om u bij het bezoek aan de websites van behr.nl te kunnen herkennen maken wij gebruik van Cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar uw browser worden gestuurd en op uw pc worden opgeslagen.

Het portefeuille beheer systeem in het vrije gedeelte van behr.nl gebruikt de cookie voor het opslaan van uw portefeuille. Voor het gebruik van deze portefeuille pagina is het essentieel om de de cookie functie in uw browser geactiveerd te houden. Voor het behrianen plus/lite pakket is het gebruik van cookies voor portefeuille opslag vervallen.

Daarnaast gebruikt behr.nl cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Zoals het bezoekersaantal van pagina's, besturingsysteem van de gebruiker, etc. De door u aan behr.nl beschikbaar gestelde informatie zal door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt.

16. Beschikbare software en inhoud op de behr-sites/diensten

De informatie, software, producten en diensten die op de behr-sites/diensten aanwezig of beschikbaar zijn kunnen onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Er worden periodiek wijzigingen aangebracht op behr-sites/diensten en op de daar aanwezige informatie. Behrensterk B.V. en/of haar respectievelijke leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in behr-sites/diensten aanbrengen. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via behr-sites/diensten voor het nemen van beslissingen van persoonlijke, juridische of financiële aard en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor een op uw situatie toegespitst advies.

Behrensterk B.V. en/of haar respectieve leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid, vrijwaring tegen virussen en andere schadelijke elementen, alsmede de nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de behr-sites/diensten, voor welke toepassing dan ook. Al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens worden geleverd 'in de huidige staat' en zonder enige vorm van garantie. Behrensterk B.V. en/of haar respectieve leveranciers wijzen hierbij alle garanties van de hand met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat BehrenSterk B.V. niet verantwoordelijk is voor onrechtmatige toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens, enig materiaal of enige gegevens die verzonden of ontvangen of niet verzonden en niet ontvangen zijn, of transacties die aangegaan zijn via behr-sites/diensten. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht stemt u er uitdrukkelijk mee in dat BehrenSterk B.V. niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor een bedreigende, lasterlijke, obscene, kwetsende of onwettige inhoud of gedrag van een andere partij of enige schending van de rechten van derden, waaronder begrepen rechten inzake de intellectuele eigendom. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat BehrenSterk B.V. niet verantwoordelijk is voor inhoud die door derden wordt verstuurd of geplaatst op een behr-sites/diensten.

Op de overeenkomst tussen u en behr.nl is Nederlands recht van toepassing. Elk geschil voortvloeiend uit deze overeenkomst en de uitvoering en vervulling hiervan, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht is BehrenSterk B.V. en/of haar leverancier in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik, gegevens of winsten, voortvloeiend uit of op de een of andere wijze verband houdend met, het gebruik of de werking van behr-sites/diensten, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van behr-sites/diensten , het verlenen of het niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via behr-sites/diensten worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van behr-sites/diensten, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risico-aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als BehrenSterk B.V. of een van haar leveranciers van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande beperking op u niet van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over enig gedeelte van de behr-sites/diensten, of met één van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de behr-sites/diensten te staken.

vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden kunt u stellen op privacy@behr.nl